Rättelse: Hexicon säkrar bryggfinansiering till nästa fas – genomför riktade emissioner av konvertibler om totalt 82,5 miljoner kronor

Rättelsen avser text kring offentliggörande, publicering eller distribution i ett antal länder.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i Hexicon AB (“Hexicon” eller “Bolaget”) har, med stöd av det fullständiga bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat att uppta ett konvertibellån om 81 miljoner kronor från existerande aktieägare och nya investerare, däribland Wallenius Marine AB och Martin Bjäringer. Därutöver har styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande med anledning av att de teckningsberättigade omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), beslutat att uppta ett konvertibellån om 1,5 miljoner kronor från Bolagets aktieägare och styrelsemedlemmar Bjarne Borg (genom Gulfstream Investment Group LCC) och Hans von Uthmann. Kallelse till en extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Konvertibellånen om 81 miljoner kronor respektive 1,5 miljoner kronor benämns gemensamt ”Konvertibellånen”. Konvertibellånen kommer att tillgodose Bolagets finansieringsbehov för de kommande åtta månaderna, vilket möjliggör planerad avyttring av utvalda projekt.

“Hexicon har precis genomfört sitt mest investeringstunga kvartal någonsin, vilket resulterat i en strategisk portfölj enligt plan, med avsikten att gå in i en avyttringsfas under 2023. Vi har beslutat att accelerera avyttringen av utvalda projekt i syfte att möjliggöra nya investeringar. Konvertibellånen innebär att viktiga milstolpar i pågående projekt kan uppnås innan projekträttigheterna säljs av. Jag är nöjd med strukturen på konvertibellånen, som gör att vi kan nå nästa fas med betydande intäkter från projektavyttringar, med begränsad utspädning för aktieägarna vid konvertering”, säger Marcus Thor, VD på Hexicon.

Konvertibellånens villkor
Det totala nominella värdet av Konvertibellånen uppgår till 82,5 miljoner kronor. Konvertibellånen löper under 360 kalenderdagar från datumet för emissionsbesluten, det vill säga till och med den 23 november 2023. Räntan uppgår till tolv (12,00) procent per år, som kapitaliseras till och med förfallodatumet eller vid förtida återbetalning av Konvertibellånen.

Återbetalning av Konvertibellånen
För varje 90-dagarsperiod efter upptagandet av Konvertibellånen kan Hexicon välja att återbetala Konvertibellånen plus en premie på 2,00 procent av det nominella beloppet inklusive upplupen ränta före förfall. Notifiering för sådan förtida återbetalning är 30 kalenderdagar. Vid förtida återbetalning har konvertibelinnehavaren rätt att välja aktier i Bolaget i stället för kontant återbetalning.

Vid förfall kan konvertibelinnehavaren välja att få lånet återbetalat kontant eller att konvertera lånet till aktier i Hexicon, vilket innebär att Hexicon inte har rätt att konvertera lånet till aktier.

Hexicon åtar sig att använda eventuella intäkter från avyttringar av vissa projekt för att återbetala Konvertibellånen.

Konverteringskurs
Konverteringskursen i Konvertibellånen baseras på sjuttiofem (75) procent av det volymvägda genomsnittspriset (”VWAP”) för Hexicons aktier under de 30 handelsdagarna som föregår konverteringsdagen den 9 november 2023 eller som föregår Hexicons förtida återbetalning. Konverteringskursen ska som lägst vara 1,00 krona per aktie och som högst 2,50 kronor per aktie.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Syftet med emissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har ett starkt behov av ytterligare rörelsekapital och på grund av den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär samt det rådande marknadssentimentet är det styrelsens bedömning att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och därför också motiverar avvikelse från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens bedömning är att villkoren i emissionerna är marknadsmässiga eftersom de har bestämts genom en förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna. Vid förhandlingen har jämförelse gjorts med villkor i andra riktade konvertibelemissioner. Vidare har styrelsen beaktat det allmänna marknadsläget som gör det särskilt svårt att resa kapital varvid villkoren för Konvertibellånen vid en helhetsbedömning bedöms vara marknadsmässiga. 

Aktiekapital, aktier och utspädning
Under förutsättning att konvertibelemissionen till Bjarne Borg och Hans von Uthmann godkänns av en extra bolagsstämma, och givet att Konvertibellånen i dess helhet konverteras till aktier inklusive upplupen ränta till den lägsta möjliga konverteringskursen om 1,00 krona, kommer antalet aktier i Hexicon att öka med *82 500 000, från 363 802 686 till 446 302 686. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 825 000,00 kronor från 3 638 026,86 kronor till 4 663 026,86 kronor. Konvertibellånen innebär därmed en potentiell maximal utspädning om cirka 18,5 procent baserat på det totala antalet aktier i Hexicon efter konvertering av Konvertibellånen.*

*Informationen har uppdaterats 2023/02/22

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Konvertibellånen. Erneholm Haskel AB är finansiell rådgivare till Bolaget.