Hexicons styrelse avvisar villkorat bud

Styrelsen i Hexicon har valt att avisa ett bud på bolaget från en europeisk aktör. Budet som var villkorat styrelsens rekommendation låg på 1,5 kronor per aktie, motsvarande ett värde om 545 MSEK på hela bolaget. Budets nivå, i kombination med andra specifika villkor avseende kommande milstolpar, anser styrelsen inte motsvarar värdet på bolagets projektportfölj enligt genomförda externa värderingar.

"Vi är inne i ett intensivt skede i vårt strategiska arbete där avyttringar, nyinvesteringar och strukturaffärer kan bli aktuellt i närtid. I transparensens tecken anser vi att det är vår skyldighet att aktiemarknaden i det här fallet får ta del av inkommande bud. Att styrelsen nu valt att avisa ett inkommande bud med avsevärd premie i förhållande till rådande aktiekurs har varit ett svårt, men i vår mening, ansvarsfullt beslut. Utöver de Hexicon-analyser som producerats av aktörer på aktiemarknaden har bolaget det senaste året även gett i uppdrag till externa värderingsinstitut, såsom PwC och SNOW B.V, att värdera bolagets projektportfölj. Resultaten av dessa värderingar har visat på betydande värden som enligt Hexicons styrelse inte fullt ut speglas i det bud som styrelsen erhållit och som nu alltså avvisats. Hexicon har under flera år byggt upp en stark portfölj som idag är välbalanserad avseende såväl geografi som mognad”, säger Hexicons styrelseordförande Hans von Uthmann i en kommentar.