Delårsrapport januari-mars 2021

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 535 TSEK (1 030)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 396 TSEK (-4 242)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -37 TSEK (-4 515)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 SEK (-0,03)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 708 TSEK (-1 267)

För mer information, kontakta:

Marcus Thor, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu

Om Hexicon

Hexicon erbjuder en patenterad teknik för flytande vindparker som möjliggör att generera stora mängder förnybar energi ute till havs, samt utvecklar vindkraftsprojekt på djupa vattenområden. Bolaget grundades 2009 och har medverkat i utvecklingsprojekt över hela världen, bland annat världens största flytande vindpark utanför Sydkorea. Flytande vindkraft bedöms vara en viktig komponent när världen går från fossila bränslen till förnybar energi. För mer information, besök www.hexicon.eu.