Årsstämma har hållits i Hexicon AB (publ)

Idag har årsstämman 2023 hållits i Hexicon AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hexicon”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.hexicon.dev8.qte.nu).

Årsstämman beslutade:

 • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022;
 • att Bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.
 • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022;
 • att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm, Mats Jansson, Lars Martinsson och Hans von Uthmann som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Hans von Uthmann som styrelseordförande;
 • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG AB som Bolagets revisor;
 • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt
  1 102 500 kronor varav 315 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 157 500 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
 • att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
 • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
 • om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i Bolaget innefattande riktad emission av högst 11 000 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Efter stämmans avslutande höll Bolagets VD Marcus Thor ett anförande om det gångna året och en uppdatering om verksamhetens framtid. Presentationen kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexicon.dev8.qte.nu.
____
Stockholm i maj 2023
HEXICON AB (publ)