Archives: MFN News Items

Hexicon delÄrsrapport januari-juni 2023

”Senaste kvartalet har varit mycket hĂ€ndelserikt för Hexicon. Vi har lyckats sĂ€kra flexibel finansiering samtidigt som vi har drivit projektportföljen framĂ„t genom att nĂ„ flera viktiga milstolpar, vilket befĂ€ster vĂ„r position som en ledande aktör inom flytande vindkraft.”

APRIL–JUNI 2023

 • NettoomsĂ€ttning uppgick till 2,5 (2,8) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -75,9 (-44,0) MSEK
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -65,5 (-44,5) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspĂ€dning uppgick till -0,18 (-0,12) SEK
 • Kassaflöde frĂ„n den löpande verksamheten uppgick till 16,9 (27,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2

 • SVERIGE: Ansökan inlĂ€mnad för tvĂ„ vindkraftsparker, vindkraftsparken Mareld pĂ„ 2 500 MW och vindkraftsparken Cirrus pĂ„ 2 000 MW.
 • TEKNIK: Patentmyndigheterna avvisade invĂ€ndningar mot Hexicons patent avseende TwinWindℱ.
 • HEXICON: SĂ€kerstĂ€llde finansiering pĂ„ 45 MEUR tillsammans med Glennmont Partners för projektutveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q2

 • HEXICON: Efter perioden har konvertibellĂ„net pĂ„ 82,5 MSEK Ă„terbetalts med rĂ€nta genom att nyttja utvecklingslĂ„nefaciliteten.
 • HEXICON: SĂ€krad finansiering pĂ„ 75 MSEK genom en revolverande kreditfacilitet som kompletterar utvecklingslĂ„nefaciliteten.

KOMMENTAR FRÅN VD MARCUS THOR:

SÄKRAD FINANSIERING OCH NYA ANSÖKNINGAR I SVERIGE MOTSVARANDE 4,5 GW

Senaste kvartalet har varit mycket hÀndelserikt för Hexicon. Vi har lyckats sÀkra flexibel finansiering samtidigt som vi har drivit projektportföljen framÄt genom att nÄ flera viktiga milstolpar, vilket befÀster vÄr position som en ledande aktör inom flytande vindkraft.

VÄr affÀrsmodell gÄr ut pÄ att utveckla projekt under flera Är innan vi avyttrar dem. Fram tills dess betraktas vÄra projektutgifter som kostnader, och det skapade vÀrdet blir dÀrför inte synligt förrÀn en avyttring sker. Det innebÀr att vi, av redovisningstekniska skÀl, drar pÄ oss förluster under fasen dÄ projekten byggs upp, vilket Àr synligt i denna rapport. Samtidigt sÀker-stÀller vi kontinuerligt den likviditet som krÀvs för att finansiera pÄgÄende projektutveckling. Under det andra kvartalet nÄdde vi en punkt dÀr vi behövde skaffa ytterligare finansiering. Efter att ha sÀkerstÀllt detta kan vi nu börja nyttja lÄnefaciliteterna i nödvÀndig takt. Vi Àr fortsatt övertygade om att vi kommer att uppnÄ en god avkastning pÄ vÄr projektportfölj enligt plan.

Mycket aktivitet pÄ marknaden
I Sverige har tvĂ„ viktiga ansökningar för ban-brytande projekt lĂ€mnats in till regeringen av vĂ„r samarbetspartner Freja Offshore. Den första avser Marelds flytande vindkraftpark utanför vĂ€stkusten med en total kapacitet pĂ„ 2 500 MW. Den andra gĂ€ller vindkraftsparken Cirrus med en kapacitet om 2 000 MW i Östersjön utanför den svenska sydkusten. Utvecklingen i Sverige tillsammans med ytterligare framsteg i Italien under Ă„ret har ökat vĂ„r projektportfölj till 6 300 MW (2 000 MW) netto, och vĂ„r prospekt-portfölj till 4 400 MW (4 000 MW), vilket markant har ökat vĂ€rdet pĂ„ vĂ„r totala portfölj.

Vi ser momentum pÄ den svenska marknaden dÀr flera havsbaserade vindkraftsparker nyligen har fÄtt tillstÄnd frÄn regeringen. Globalt forts-Àtter vi att se politiska tecken pÄ acceleration av havsbaserad vindkraft. Till exempel auktionerade den tyska regeringen nyligen ut 7 GW havsbaserad vindkraft för 12,6 miljarder euro, och i Australien deklarerade regeringen ett nytt omrÄde för havsbaserad vindkraft lÀngs med östkusten. Hexicons aptit för att utnyttja sin kÀrnkompetens för att starta och tidigt utveckla projekt över hela vÀrlden Àr dÀrmed fortsatt hög.

En viktig dom, en katalysator för Twin-Hub
Ur ett teknologiskt perspektiv mottog vi en mycket viktig positiv dom under kvartalet. Pa-tent- och registreringsverket (PRV) har avvisat ett invĂ€ndningsĂ€rende avseende patent som rör Hexicons TwinWindℱ-design. Detta var ett förvĂ€ntat men trots allt ett mycket vĂ€lkommet beslut. Vi ser Ă€ven beslutet som stödjande för hela patentfamiljen i alla nationella validerade patent, vilket ocksĂ„ ger fortsatt motivation i utvecklingen av TwinWindℱ och relaterad immaterialrĂ€tt samt TwinHub-projektet som fort-skrider mot implementering av vĂ„r teknik.

SÀkerstÀlla finansiell flexibilitet
En betydande hÀndelse under kvartalet intrÀffade i slutet av maj, nÀr vi ingick ett lÄngsiktig finansieringsavtal med Glennmont Partners pÄ upp till 45 miljoner euro. Detta avtal ger oss den finansiella flexibilitet som behövs för att effektivt utveckla vÄr projektportfölj och optimera tid-punkterna för selektiva avyttringar. Eftersom Glennmont-finansieringen frÀmst avses att an-vÀndas för att finansiera de större projekten, ingicks ytterligare ett avtal i juli om en kreditfacilitet utstÀlld av Wallenius gruppen, tillsammans med ett par privata investerare. Kreditfaciliteten sÀkerstÀller att vi har likviditet för att tÀcka icke-projektrelaterade utgifter, och tillsammans med Glennmont-avtalet gör den det möjligt för oss att fortsÀtta mot vÄra tillvÀxtmÄl med högt sjÀlvförtroende.

I juli fick vÄr styrelse ett indikativt och villkorat bud pÄ bolaget till ett vÀrde motsvarande en aktiekurs pÄ 1,5 SEK. PÄ grund av budets nivÄ och tillhörande villkor beslutade styrelsen att avvisa det. Eftersom ett av villkoren för det indikativa budet var att styrelsen skulle rekommendera budet, avslutades processen.

Ljusa tider framÄt
Jag Àr stolt över vad vi har uppnÄtt under peri-oden. De finansieringsavtal som vi har ingÄtt passar vÀl för var Hexicon och marknadens Àr i dagslÀget. Den flytande havsbaserade vindkraftsindustrin nÀrmar sig sina första kommersiella projekt i större skala men pÄverkas samtidigt av makro-ekonomiska utmaningar. Bland annat leder detta till lÀngre transaktionstider. Det Àr dÀrför viktigare Àn nÄgonsin att kunna driva rÀtt projekt fram till rÀtt tidpunkt för att förverkliga den betydande potential de besitter. Det Àr just detta som vÄr nyligen förstÀrkta finansiering möjliggör, vilket ger oss anledning att blicka framÄt med god tillförsikt.

Marcus Thor
VD

PRESENTATION
Torsdagen den 31 augusti kl. 10:00 CET kommer företagets VD Marcus Thor att ge en uppdatering av verksamheten i en webbsÀndning. LÀnk till webbsÀndningen: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q2-2023

LÄNK TILL RAPPORTEN
Rapporten kommer att finnas tillgÀnglig för nedladdning pÄ: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Hexicon interim report January–June 2023

”Last quarter has been very eventful for Hexicon. We have managed to secure flexible financing alongside pushing the project portfolio forward with several important milestones reached, solidifying our position as a leading player in the floating wind sector.”

APRIL–JUNE 2023

 • Net revenue amounted to SEK 2.5 (2.8) million
 • Operating profit/loss was SEK -75.9 (-44.0) million
 • Profit/loss before tax for the period was SEK -65.5 (-44.5) million
 • Earnings per share basic and diluted was -0.18 (-0.12) SEK
 • Cash flow from operating activities was SEK 16.9 (-27.5) million

SIGNIFICANT EVENTS DURING Q2

 • SWEDEN: Permit applications submitted for two offshore wind farms, Mareld of 2,500 MW and Cirrus of 2,000 MW.
 • TECHNOLOGY: Patent authorities dismissed objections on Hexicon’s patent regarding the TwinWindℱ.
 • HEXICON: Secured development loan of EUR 45 million for projects with Glennmont Partners.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER Q2

 • HEXICON: After the period convertible loans of SEK 82.5 million were repaid with interest by utilising the development loan facility.
 • HEXICON: Secured financing of SEK 75 million through a revolving credit facility which is complementary to the development loan facility.

COMMENT FROM CEO MARCUS THOR:

SECURED FINANCING AND 4.5 GW OF NEW APPLICATIONS IN SWEDEN

Last quarter has been very eventful for Hexicon. We have managed to secure flexible financing alongside pushing the project portfolio forward with several important milestones reached, solidifying our position as a leading player in the floating wind sector.

Our business model is to develop projects over several years before divesting them. Up to that point our project spending is taken as cost, and the value created is consequently not visible until a divestment is made. This means that, for accounting reasons, we are incurring losses during the project build-up phase, as visible in this report. Meanwhile we are continuously securing the liquidity required to fund the ongoing project development. In the second quarter we reached a point where we needed to get additional financing. Having secured that, we are now drawing it down at the necessary pace. We remain confident that we will achieve the targeted return on our project portfolio.

A lot of activity in the market
In Sweden, two important applications for ground-breaking projects were submitted to the government by our joint venture Freja Offshore. The first one relates to the Mareld Floating Wind Farm off the west coast boasting a total capacity of 2,500 MW. The second one was the 2,000 MW offshore wind farm Cirrus, located in the Baltic Sea off the south coast. The progress in Sweden together with further developments in Italy during the year has increased our net project portfolio to 6,300 MW (2,000 MW), and our net prospect portfolio to 4,400 MW (4,000 MW), significantly increasing the value of our portfolio.

We see momentum in Sweden where several offshore wind farms recently received permits from the government. Globally we continue to see political signs of acceleration of offshore wind. For example, the German government recently auctioned out 7 GW of offshore wind for EUR 12.6 billion and in Australia, the Government declared a new offshore wind development area off the east coast. On that note, Hexicon’s appetite to utilise its core skillset of originating and early-stage developing projects around the globe remains high.

An important ruling, a catalyst for TwinHub
On the technical side, we received a very important positive ruling during the quarter. The Swedish Patent and Registration Office (PRV) has rejected an objection regarding the patent relevant to Hexicon’s TwinWindℱ design. This was an expected but still very welcome decision. We also see the decision as supportive of the entire patent family in all national validated patents, which also provides continued motivation in the development of TwinWindℱ and related IP as well as the TwinHub Project which continues towards implementation of our technology.

Securing financial flexibility
A significant event in the quarter happened in late May when we entered into a long-term financing agreement with Glennmont Partners of up to EUR 45 million. This agreement offers us the financial flexibility needed to effectively develop our project pipeline and optimise the divestment process. As the Glennmont financing is predominantly used to finance the major projects, an additional credit facility was entered into in July with the Wallenius Group, alongside a few private investors. The credit facility ensures that we have liquidity to cover non-project-related expenses, and together with the Glennmont agreement, it allows us to progress towards our growth objectives with confidence.

In July, our Board received an indicative and conditional bid for the company at a value corresponding to a share price of 1.5 SEK. Due to the level of the bid and the conditions attached to it, the Board decided to reject it. As one of the conditions of the indicative bid was the recommendation by the Board, this process came to an end.

Promising times ahead
I am proud of what we have achieved during the period. The financing agreements that we have put in place are well suited for where Hexicon and the market is today. The floating wind industry is closing in on its first commercial scale projects but is also affected by macroeconomic challenges. Amongst other things, this causes longer transaction lead times. It is as such more important than ever to be able to hold the right projects until the right time to realise the significant value they possess. This is what our recent enhanced financing enables, which leads us towards promising times ahead.

Marcus Thor
CEO

PRESENTATION
Thursday August 31, at 10:00 CET, the company’s CEO Marcus Thor will provide an update of the operations in a webcast. Link to the webcast: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q2-2023
 
LINK TO THE REPORT
The report will be available for download at: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Inbjudan till Hexicons presentation av delĂ„rsrapport för perioden januari – juni 2023 den 31 augusti 2023

Den 31 augusti klockan 08.00 CET publicerar Hexicon AB (publ) sin delĂ„rsrapport för perioden januari – juni 2023. Samma dag klockan 10.00 CET ger bolagets VD Marcus Thor en verksamhetsuppdatering via webbsĂ€ndning. Det kommer Ă€ven finnas möjlighet att stĂ€lla skriftliga frĂ„gor mot slutet av webbsĂ€ndningen.

Rapporten kommer att finnas tillgÀnglig pÄ: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

WebbsÀndningen börjar klockan 10.00 CET och kommer hÄllas pÄ engelska.

LÀnk till webbsÀndningen: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q2-2023

Ingen föranmÀlan krÀvs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sÀndningen finnas tillgÀnglig pÄ https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Invitation to Hexicon’s presentation of the interim report for January-June 2023 on August 31, 2023

On August 31 at 08:00 CET, Hexicon AB (publ.) will publish its interim report for January-June 2023. On the same day at 10:00 CET, the company’s CEO Marcus Thor will provide an update on the operations in a webcast. There will also be an opportunity to ask written questions through the webcast.

The report will be available for download at: https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/
  
The webcast starts at 10:00 CET and will be held in English.

Link to the webcast: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q2-2023

No advance notification is necessary. After the presentation, a recording of the webcast will be available at https://www.hexicongroup.com/investors/reports-presentations/

Hexicon utser Max Ek till tillförordnad CFO

Hexicon, en ledande innovatör inom flytande vindkraft, tillkÀnnager att Max Ek har utsetts till dess tillförordnade finansdirektör (CFO), som eftertrÀder Anders Rössel vars avgÄng tillkÀnnagavs i juli. Max Ek kommer att tilltrÀda sin nya roll pÄ Hexicon frÄn och med idag och kommer att ingÄ i företagets ledningsgrupp.

Max har under de senaste tvÄ Ären arbetat pÄ Hexicon som Chef över controlling och analys och Àr mycket insatt i företaget, vilket ger en kort uppstartsprocess.

"Jag Àr mycket glad att Max axlar denna position samtidigt som vi fortsÀtter att söka efter en lÄngsiktig lösning. Max kÀnner Hexicon mycket vÀl och han kommer fortsÀtta att tillföra ett stort vÀrde till Hexicons finansiella verksamhet och till ledningsgruppen nÀr vi fortsÀtter att fokusera pÄ vÄr projektportfölj och att ytterligare stÀrka vÄr finansiella stÀllning. Med Max som tillförordnad CFO bibehÄller vi kontinuitet och effektivitet i vÄrt arbete", kommenterar Marcus Thor, VD för Hexicon.

Under sin tid pÄ Hexicon har Max bland annat haft rollen som CFO pÄ ett av Hexicons största projekt, Freja Offshore, Hexicons svenska joint venture. Han har tidigare erfarenhet av affÀrsanalys och finans inom FMCG-sektorn och har en mastersexamen i företagsekonomi frÄn Stockholms universitet.

Hexicon appoints Max Ek as interim CFO

Hexicon, a leading innovator in floating wind power, announces the appointment of Max Ek as its interim Chief Financial Officer (CFO), succeeding Anders Rössel whose departure was announced in July. Max Ek assumes his new role at Hexicon as of today and will join the company's executive management team.

Max has during the past 2 years worked at Hexicon as Head of Business Controlling & Analysis and is very familiar with the company which gives a short start-up process.

"I am very pleased that Max is stepping into this position at Hexicon while we continue to search for a long-term solution. Max knows Hexicon very well and he will continue in this position to bring great value to Hexicon’s financial operations and to the management team as we continue to focus on our project portfolio and to further strengthen our financial position. With Max as interim CFO we maintain continuity and efficiency in our work", comments Marcus Thor, CEO of Hexicon.

During his time at Hexicon, Max has, among other things, held the role of CFO at one of Hexicon's largest projects, Freja Offshore, Hexicon's Swedish joint venture. Furthermore, he has previous experience in business analysis and finance in the FMCG sector and has a Master's degree in Business Administration from Stockholm University.

Hexicon gives notice for early repayment of outstanding convertible loans

Hexicon AB (publ) (the "Company") today initiated the process for an early repayment of the SEK 82,500,000 convertible loans of series 2022:1 and 2022:2, respectively, issued by the Company (the "Convertible Loans"). The payment will take place on 25 August 2023.

Today, the Company has sent an unconditional notice for early repayment to each convertible holder recorded in the Company’s central securities depository register on 25 July 2023. The notice has also been published on the Company’s website.

Pursuant to the terms of the Convertible Loans, the Company may carry out an early repayment of the loans, plus a premium of two (2.00) per cent of the nominal convertible loan amount (the “Premium”), and accrued interest, each ninetieth day after 28 November 2022 (T), being the nearest banking day after T+90, T+180 and T+270. The Convertible Loans will be repaid in full, together with the Premium and accrued interest (the “Early Repayment”), at the next possible occasion in accordance with the terms of the Convertible Bonds, which is 25 August 2023 (T+270) (the "Early Repayment Date"). The Early Repayment will be disbursed by Euroclear to any party who, on the record date for payment is recorded as a convertible holder or is otherwise entitled to receive interest and loan amounts in the Company’s central securities depository register. The record date for payment is 18 August 2023, i.e. five (5) business days prior to the Early Repayment Date.

As stated in the terms of the Convertible Loans, the convertible holder has a right to choose shares in the Company instead of cash in case the Company has given notice of an early repayment. Upon choosing shares, the convertible holder shall inform the Company of such choice no later than 10 banking days before the date of the early repayment (i.e. 11 August 2023).

Hexicon meddelar om förtida Äterbetalning av utestÄende konvertibellÄn

Hexicon AB (publ) ("Bolaget") har idag inlett processen för en förtida Ă„terbetalning av konvertibellĂ„nen, uppgĂ„ende till 82 500 000 SEK, av serie 2022:1 respektive 2022:2 som emitterats av Bolaget (”KonvertibellĂ„nen”). Utbetalning kommer att ske den 25 augusti 2023.

Bolaget har idag skickat ett ovillkorat meddelande om förtida Äterbetalning av KonvertibellÄnen till varje konvertibelinnehavare som Àr antecknad pÄ konto i Bolagets avstÀmningsregister den 25 juli 2023. Meddelandet har Àven publicerats pÄ Bolagets webbplats.

I enlighet med villkoren för KonvertibellĂ„nen kan Bolaget genomföra en förtida Ă„terbetalning av lĂ„nen, plus en premie om tvĂ„ (2,00) procent av det nominella konvertibla lĂ„nebeloppet (”Premien”), samt upplupen rĂ€nta, var nittionde dag efter den 28 november 2022 (T), innebĂ€randes den nĂ€rmsta bankdagen efter T+90, T+180 och T+270. KonvertibellĂ„nen kommer att Ă„terbetalas i sin helhet, tillsammans med Premien och upplupen rĂ€nta (den ”Förtida Återbetalningen”), vid nĂ€sta möjliga tillfĂ€lle i enlighet med villkoren för KonvertibellĂ„nen, vilket Ă€r den 25 augusti 2023 (T+270) (”Datumet för Förtida Återbetalning”). Den Förtida Återbetalningen utbetalas av Euroclear till den som pĂ„ avstĂ€mningsdagen för betalning Ă€r antecknad pĂ„ konto i Bolagets avstĂ€mningsregister som konvertibelinnehavare eller sĂ„som i annat fall berĂ€ttigad att uppbĂ€ra rĂ€nta respektive lĂ„nebelopp. AvstĂ€mningsdagen för betalning Ă€r den 18 augusti 2023, dvs. fem (5) bankdagar före Datumet för Förtida Återbetalning.

Som framgĂ„r av villkoren för KonvertibellĂ„nen har konvertibelinnehavaren, i fall Bolaget meddelat om förtida Ă„terbetalning, rĂ€tt att vĂ€lja aktier i Bolaget i stĂ€llet för kontanter. Vid valet av aktier ska meddelande om detta göras till Bolaget senast 10 bankdagar före Datumet för Förtida Återbetalning (dvs. den 11 augusti 2023).

Förtydligande: Hexicons styrelse avvisar villkorat indikativt offentligt uppköpserbjudande

Förtydligandet avser att det bud som styrelsen igÄr annonserat att man valt att avvisa var ett indikativt offentligt uppköpserbjudande. NÄgot formellt offentligt uppköpserbjudande pÄ bolaget har sÄledes inte lÀmnats dÄ styrelsen valt att inte rekommendera det indikativa budet.

Clarification: Hexicon’s board rejects conditional indicative public takeover offer

The clarification refers to the fact that the bid, which, as announced yesterday, the board chose to reject, was an indicative public takeover offer. A formal public takeover offer of the company has thus not been made, as the board chose not to recommend the indicative bid.